STAVIAME DOM - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA I.

study-02

Skôr než začneme vybavovať povolenia k výstavbe rodinného domu, je potrebný projekt. Čo takýto projekt obsahuje a čo je v ňom dôležité? Sú dnešné projekty drahé? Cena často súvisí od úžitkovej plochy domu, jeho zložitosti resp. v prípade interiéru bytu aj od komplikovanosti návrhu a použitých materiálov. 

Architekt vie byť nápomocný a dobrý projektom ušetrí nielen čas, ale aj financie.

Každý projekt je individuálny a vyžaduje si individuálny prístup k riešeniu. Vhodné je vybrať si architekta, ktorý je skúsený. Za skúsenosťou nestojí len portfólio prác, ale o kvalite architekta vám veľa napovie aj verbálna komunikácia priamo s ním. Osvedčený architekt je komunikatívny a vie vám pohotovo reagovať na vaše otázky resp. hneď zo začiatku určiť hrubé klady či zápory pri pomýšľanom investovaní.

KOMPLEXNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Projektová dokumentácia má svoje špecifiká. Môže sa jednať o projektovú dokumentáciu zariadenia interiéru a projektovú dokumentáciu stavby.  Každá z nich v sebe zahŕňa iné náležitosti a zaberá iný časový interval spracovávania.

Pod komplexnosťou projektovej dokumentácie sa chápe, že okrem projekčnej činnosti vykonáva architekt  aj inžiniersku činnosť. Projekčná činnosť je vypracovanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie, vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia a vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb. Inžinierska činnosť je súhrn činností, ktoré v mene klienta (stavebníka) vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba za účelom zabezpečenia prípravy a realizácie stavieb. Môžeme povedať, že architekt sa stáva pri projekte nielen projektantom, ale aj autorom a manažérom projektu.

POSTUPNOSŤ PRI ZAOBSTARÁVANÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

Pozemok

V prvom rade je potrebné správne vybrať pozemok, na ktorom chceme stavať a určiť jeho klady či zápory, a hlavne zhodnotiť vhodnosť pozemku pre zamýšľanú stavbu objektu podľa vašich predstáv.

Architekt ponúka aj poradenskú činnosť a práve jeho rady by ste mali využívať hneď od začiatku, keď si pozemok ešte len vyberáte. Ponúkne vám relevantný pohlaď na vec a spresni, či je možné a vhodné a v akom rozsahu postaviť vami predstavovaný objekt.

Po zakúpení pozemku sa stávate vlastníkom pozemku s listom vlastníctva. Dôležitý dokument pre začatie spracovávania architektonickej štúdie. Ďalším faktorom, ktorý je dobre vedieť je poznatok, či je pozemok napojený na existujúce inžinierske siete. Ak nie je, je potrebne zistiť, či je vôbec možné objekt pripojiť (zvýšené náklady na stavbu). Pred podpísaním kúpnej zmluvy je vhodné si overiť všetky právne náležitosti k danému pozemku. S prosbou o pomoc sa môžete obrátiť na architekta. Môže sa stať, že na daný pozemok je plomba alebo parcely môžu byť nevysporiadané, čo je najprv potrebné dať do poriadku.

Typový rodinný dom alebo projekt domu na mieru?

Skôr než začnete vybavovať povolenia, je potrebné mať vypracovaný projekt, podľa ktorého chcete stavať. Bez projektu vám stavebný úrad nevydá stavebne povolenie. Sú dve možnosti, ako si zabezpečiť projekt. Jednou z nich je kúpa typizovaného rodinného domu (katalógový rodinný dom) alebo projekt rodinného domu šitý na mieru od architekta.

Počiatočná suma typizovaného projektu je nižšia, no ak vezmeme do úvahy, že je potrebné tento rodinný dom osadiť na pozemok, zosúladiť svetové strany a s tým častokrát prichádzajú zmeny v projekte, bude potrebné si priplatiť k základnej cene. Cena sa po aplikovaných zmenách môže priblížiť k cene za individuálny projekt rodinného domu od architekta šitý na mieru a podľa vašich predstav.

Kritériami pri výbere môžu byť aj financie a čas, za ktorý chcete resp. potrebujete mať projekt k dispozícii. Po zohľadnení všetkých kritérií si hlavne treba uvedomiť, že investícia do rodinného domu je investíciou do budúcnosti. A teda najbližších 50 -100 rokov opäť stavať rodinný dom asi nebudeme. Preto „pár stoviek“ navyše pri projekte na mieru od architekta môže pre vás v konečnom dôsledku znamenať komfort, po akom ste túžili na celý život, alebo nespokojnosť už po pár rokoch užívania typizovaného rodinného domu.

Architektonická štúdia

Je základným stupňom projektovej dokumentácie. Vypracováva sa ako prvá a v nej sa overuje vhodnosť dispozície vzhľadom k svetovým stranám, k pozemku, dostatočnej insolácie ako aj zapracovanie podmienok a predstáv klienta.

Projekt na mieru, ktorého základom je
architektonická štúdia, vypracováva architekt
spoločne s klientom – stavebníkom.

Architektonická štúdia obsahuje filozofiu riešenia, sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, situáciu riešenej parcely s osadením rodinného domu a situáciu okolitých parciel, pôdorysy všetkých riešených podlaží, priečne a pozdĺžne rez objektom. Ďalej obsahuje výkresy pohľadov, ktoré môžu zahŕňať materiálové a farebné riešenie objektu, základnú plošnú výmeru objektu. Súčasťou štúdie je aj vizualizácia exteriéru objektu a farebné riešenie. Vizualizácia vám poskytne reálny náhľad na váš budúci dom a je nástrojom, kde sa dajú veľmi rýchlo editovať zmeny či už v materiálovom alebo farebnom riešení.

Projekt pre územné rozhodnutie

Po spracovaní architektonickej štúdie sa vypracováva projekt pre vydanie územného rozhodnutia, čo je prvým stupňom projektovej dokumentácie. Následne sa podá žiadosť o územné rozhodnutie príslušným organom štátnej správy a okrem toho je potrebné požiadať o vyjadrenie aj správcov sieti. Návrh na vydanie územného rozhodnutia by mal obsahovať meno, priezvisko a adresu navrhovateľa, zoznam účastníkov konania, stručnú charakteristiku riešeného územia, parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susediacich pozemkov a stavieb. Dokumentáciu je potrebné dodať na stavebný úrad v dvoch vyhotoveniach. Všetky tieto informácie vám poskytne aj architekt alebo sa dajú vyhľadať v stavenom Zákone č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku alebo v publikácii Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností od vydavateľstva Unika.

Projekt na stavebné povolenie

Po vydaní územného rozhodnutia nasleduje druhy stupeň projektovej dokumentácie – vypracovanie projektu pre stavebné povolenie. Projektová dokumentácia stavby sa predkladá k stavebnému konaniu.  Obsahuje sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj súhrnná technická správa. V nej musia byť dostatočne popísané a vysvetlené nasledovné veci: urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby a jej konštrukčných častí, použitie vhodných stavebných výrobkov, požiarno-bezpečnostné riešenie, zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, likvidácia odpadov a ich napojenie na existujúce siete, opatrenia na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri stavbe a iné.

V projekte pre stavebné povolenie je zahrnutý aj zastavovací plán, kde sa jedná o zobrazenie celkovej situácie stavby s vyznačením hraníc pozemkov, ich parcelných čísel, podzemných sietí, prípojok či ochranných pásiem. Potrebné sú aj vytyčovacie výkresy, stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý navrhovaný stav, statické posúdenie stavby či návrh úprav okolia  – spevnené a nespevnené plochy. Všetky potrebné dokumenty k vydaniu staveného povolenia je možné získať na príslušnom stavebnom úrade, kde vás budú informovať o podrobnostiach potrebných dokumentov a rôznych vyjadrení od daných inštitúcii (vyjadrenia vodárni, elektrárni, plynárni, telekomunikácii, požiarnej ochrany a iné). Stavebný úrad si môže vyžiadať kópiu pozemkovej mapy, či mená a adresy účastníkov konania. Povolenia od inštitúcií je možné začať vybavovať už počas vypracovávania projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu, no v praxi sa väčšinou stretnete s faktom, že vyjadrenia je lepšie vybavovať s kompletnou projektovou dokumentáciou.

…v ďalších článkoch vysvetlíme ako prebieha stavebné povolenie a príprava na realizáciu stavby 😉

PODOBNÉ

Články z nášho blogu

Tvoríme a realizujeme

Kontaktujte nás pre úspešnú spoluprácu

Kontakt mapa
Sledujte naše

Sociálne siete